Od dnia 19 stycznia 2013 roku w miejsce dotychczasowej karty motorowerowej Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151) wprowadzona zostaje nowa kategoria prawa jazdy AM.

Prawo jazdy kategorii AM uprawniające do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim zostanie wydane osobie, która:

  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek – 14 lat;
  2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  3. odbyła wymagane szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców (możliwość rozpoczęcia szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku);
  4. zdała egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku);
  5. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, będzie mogła uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na prawo jazdy kategorii AM – na koszt osoby uprawnionej – o ile osoba ma ukończone 14 lat.

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Prawo jazdy pozostałych kategorii (A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E) stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.