Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających posiadane uprawnienia do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

DATA ROZPOCZĘCIA:

02.06.2018 r.- SOBOTA godz. 900 sala nr 205 - II PIĘTRO Ośrodka.

 

WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. WORD w Gorzowie Wlkp.  prowadzi kursy kwalifikacyjne w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
 2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  1. podstawowego (kategoria B prawa jazdy) 199, w tym 154 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;
  2. rozszerzającego - 91, w tym 46 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy (A, C lub D).
 3. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 3-4- miesięcznego kursu. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy - (zajęcia teoretyczne), zajęcia praktyczne odbywać się będą w dni powszednie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do kursu kwalifikacyjnego składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada do wglądu:
  1. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
  2. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do uczestników kursu;
  3. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  4. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  5. prawo jazdy potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. B oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej jednego roku;
  6. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat (dot. osób rozszerzających zakres posiadanych uprawnień);
  7. dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 2. Skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom wydaje WORD w Gorzowie Wlkp. Koszty badań lekarskich i psychologicznych ponoszą zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora lub egzaminator, który:

 1. Uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.
 2. Uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

 

Cena kursu podstawowego wynosi:

kat. B – 4 000 zł + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (we własnym zakresie i na własny koszt uczestnika kursu)

Cena kursu rozszerzającego zakres posiadanych uprawnień  wynosi:

2 000 + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (we własnym zakresie i na własny koszt uczestnika kursu)

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim , ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp. :  telefonicznie pod numerem: 95 732 29 90 lub osobiście: pok. 107A, (I piętro) w godzinach.: 0745 ÷ 15.30.

 

Załączniki:

1. Regulamin kursu.

2. Karta zgłoszeniowa.

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź