Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Szkolenie dokształcające kierowcówv przewożących towary niebezpieczne

1. Szkoleniu kursowemu podlegają:
 
   - kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3500 kg,
 
   - kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych, pojazdach-bateriach o pojemności
     całkowitej przekraczającej 1000 litrów oraz w   kontenerach - cysternach o pojemności jednostkowej przekraczającej 3000 litrów,
 
   - kierowcy pojazdów przewożących towary wybuchowe klasy 1, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
 
   - kierowcy pojazdów przewożących niektóre towary promieniotwórcze klasy 7, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

2. Ośrodek prowadzi następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
 
   
     a) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze 24 godzin lekcyjnych,
 
     b) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze 16 godzin lekcyjnych,
 
     c) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,
 
     d) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.
 
   Kurs podstawowy mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat.
 

   - kursy dokształcające doskonalące:
 
     a) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze 16 godzin lekcyjnych,
 
     b) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,

  

   Kurs dokształcający doskonalający mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.

 

Wymagane dokumenty:

 

   - kserokopia prawa jazdy,

 

   - kserokopia dowodu osobistego,

 

   - zgłoszenie uczestnictwa,

 

   - kserokopia zaświadczenia ADR (uczestnicy kursów specjalistycznych),

 

   - dowód opłaty.

 

OS-01-08 Zgloszenie uczestnictwa w szkoleniu dla kierowcow zawodowych

 

Po zdanym, z wynikiem pozytywnym, egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaswiadczenie ADR ważne na 5 lat.

 

Program szkolenia dokształcającego kierowców przewożących towary niebezpieczne
 

Nr modułu
Tytuł
Ilość godzin
 
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY POCZĄTKOWY
 
1.
  Moduł podstawowy
24
2.
  Moduł specjalistyczny - przewóz w cysternach
16
3.
  Moduł specjalistyczny - przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1
8
4.
  Moduł specjalistyczny - przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7
8
 
KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DOSKONALĄCY
 
1.
  Moduł podstawowy
16
2.
  Moduł specjalistyczny - przewóz w cysternach
8
3.
  Moduł specjalistyczny - przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1
5
4.
  Moduł specjalistyczny - przewóz towarów klasy 7
8
Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź