Deklaracja dostępności https://www.wordgorzow.pl/

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wordgorzow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Kubiński.
 • E-mail: informatyk@wordgorzow.pl
 • Telefon: 95 732 65 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku stanowią barierę architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak pochylni, platform, informacji głosowych. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na potrzeby osób niepełnosprawnych udostepniony został pojazd gąsieniocowy „schodołaz”.
Na elewacji budynku został zainstalowany przycisk przywoławczy.
Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
WORD w Gorzowie Wlkp. nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Aby skutecznie komunikować się z naszym Ośrodkiem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
– napisać pismo na adres Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp,
– wysłać e-mail na adres: sekretariat@wordgorzow.pl
– skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 95 725 76 44.
Egzamin teoretyczny dla kategorii B prawa jazdy, zdawany w języku polskim, dostępny jest z tłumaczem języka migowego wyświetlanym podczas egzaminu na monitorze. Aby móc odbyć egzamin w takiej formie kandydat, przy zapisie na wybrany termin egzaminu, powinien poinformować o tym pracownika BOI.
Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego, dla których obsługa myszki jest problemem, mogą korzystać z funkcjonalności ekranów dotykowych.
Osoby, chcące zapisać się na egzamin mogą skorzystać ze strony https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy?egzamCenter=14, dzięki czemu dokonają rezerwacji i opłaty za egzamin bez koniczności osobistej wizyty w siedzibie Ośrodka.