Szanowni Państwo,

na podstawie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 20211 roku, przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach urządzenie to:
1) rejestruje co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;
2) rejestruje dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
3) uniemożliwia ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
4) uruchamia się i zatrzymuje automatycznie bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji; w celu wyjęcia informatycznego nośnika danych dopuszcza się manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu określonym w § 28 ust. 2 pkt 1;
5) zapewnia egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub jest wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.

Mając na względzie dobro osoby egzaminowanej, w celu zachowania przejrzystości procesu egzaminowania niezbędne jest zapewnienie nagrania z przebiegu całego egzaminu, tzn. od momentu jego rozpoczęcia, w tym sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej, aż do jego zakończenia, obejmującego omówienie przebiegu egzaminu. W tym celu urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu powinno automatycznie rozpocząć rejestrację po uruchomieniu zapłonu i być zasilane w sposób gwarantujący ciągłość rejestrowanego obrazu i dźwięku do końca egzaminu, niezależnie od włączonego zapłonu pojazdu. Powyższe spełnia wymagania zawarte w §7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Ośrodki zainteresowane podstawianiem własnych pojazdów na egzaminy państwowe prosimy o kontakt z Informatykiem – Panem Dariuszem Kubińskim 95 732 65 25.

Ośrodki, które nie dokonają wcześniejszej weryfikacji urządzeń rejestrujących przez Informatyka WORD, podstawiając pojazd egzaminacyjny w dniu egzaminu ponoszą ryzyko niedopuszczenia do procesu egzaminowania.