Zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia jest karta rowerowa.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023 poz. 622 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Zajęcia trwają łącznie 8 godzin i kończą się egzaminem.

Dyrektor WORD wydaje kartę rowerową osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej uczestniczącej w zajęciach teoretycznych i praktycznych, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.