W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym po 17 września 2023 roku osoby, znajdujące się w ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi motorowerami oraz tramwajami, naruszające przepisy ruchu drogowego, będą mogły nie częściej niż raz na 6 miesięcy, na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu zmniejszającym liczbę posiadanych punktów.
Projekt rozporządzenia, w którym zawarty został program szkolenia, zakłada 8 godzin wykładów (godzina wykładowa równa się 45 minutom zegarowym) oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące hamowania awaryjnego (około 2 godziny).

Jednorazowo, komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zmniejszy liczbę posiadanych punktów o 6, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

UWAGA

  • W szkoleniu nie będą mogli uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
  • Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
  • Osoby Uczestnictwo w szkoleniu osób, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów nie powoduje zmniejszenia ich liczby.
  • Osoby, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów, uczestnicząc w szkoleniu nie spowodują zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.

Regulamin szkolenia zmniejszającego liczbę punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego wraz z drukiem rekrutacyjnym oraz informacje o odpłatności i terminie uruchomienia szkolenia zostaną umieszczone na stronie Ośrodka po 17 września br.