Szkolenie obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowane jest w trakcie jednego dnia.

Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 988 z póź. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2016.143 z póź. zm.).

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz. 7:30 – 15:15 pod numer tel. 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 C