Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych.

  • dla osób zgłaszających się indywidualnie : opłata 220 zł,
  • dla grupy powyżej 20 osób : opłata podlega negocjacji.

Organizacja zajęć:

Szkolenie jest jednodniowe, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020.110 z póź. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2016.143 z póź. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1140).

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 – 15:30 pod numer tel. 508 396 159 lub 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A