Szanowni Państwo,

odpowiadając na oczekiwania ośrodków szkolenia kierowców, w związku z wydaną przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury interpretacją dotyczącą doprecyzowania §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r.[1], Ośrodki zainteresowane podstawianiem własnych pojazdów na egzaminy państwowe prosimy o kontakt z Informatykiem – Panem Dariuszem Kubińskim 95 732 65 25.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §7 rozporządzenia:
1.Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, powinno:
1) rejestrować, co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz
zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku
braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed
rozpoczęciem egzaminu;
2) rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
3) uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
4) być uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji;
w celu wyjęcia informatycznego nośnika danych dopuszcza się manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 1;
5) zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub być wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak, aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.

Mając na względzie dobro osoby egzaminowanej, w celu zachowania przejrzystości procesu egzaminowania niezbędne jest zapewnienie nagrania z przebiegu całego egzaminu, tzn. od momentu jego rozpoczęcia, w tym sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej, aż do jego zakończenia, obejmującego omówienie przebiegu egzaminu. W tym celu urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu powinno automatycznie rozpocząć rejestrację po uruchomieniu zapłonu i być zasilane w sposób gwarantujący ciągłość rejestrowanego obrazu i dźwięku do końca egzaminu, niezależnie od włączonego zapłonu pojazdu. Powyższe spełnia wymagania zawarte w §7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Ośrodki, które nie dokonają wcześniejszej weryfikacji urządzeń rejestrujących przez Informatyka WORD, podstawiając pojazd egzaminacyjny w dniu egzaminu ponoszą ryzyko niedopuszczenia do procesu egzaminowania.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z poźn. zm.).