Przedłużona rekrutacja na Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt telefoniczny tel. 95 732 29 90.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających posiadane uprawnienia do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

 1. WORD w Gorzowie Wlkp. prowadzi kursy kwalifikacyjne w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
 2. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  • podstawowego (kategoria B prawa jazdy) 199, w tym 154 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych;
  • rozszerzającego – 91, w tym 46 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy (A, C lub D).
 3. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 3-4- miesięcznego kursu. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy – (zajęcia teoretyczne), zajęcia praktyczne odbywać się będą w dni powszednie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Osoba przystępująca do kursu kwalifikacyjnego składa przed jego rozpoczęciem wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa oraz przedkłada
  do wglądu:

  • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
  • dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w ww. wymaganiach w stosunku do uczestników kursu;
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  • prawo jazdy potwierdzające posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. B oraz uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej jednego roku;
  • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat (dot. osób rozszerzających zakres posiadanych uprawnień);
  • dowód uiszczenia opłaty za kurs.
 2. Skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom wydaje WORD w Gorzowie Wlkp. Koszty badań lekarskich i psychologicznych ponoszą zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora lub egzaminator, który:

 1. Uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.
 2. Uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz. 7:30 – 15:15 pod numer tel. 95 732 29 90,

pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A