Szczegółowe informacje dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla egzaminatorów kat. B.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs powinna posiadać:

 • wykształcenie, co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • prawo jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat,
 • ukończony 23 r.ż.,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,

Ubiegając się o przyjęcie na kurs, kandydat powinien przedłożyć dokument poświadczający, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Uwaga: skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne kandydatom na egzaminatorów wydaje organizator kursu kwalifikacyjnego, przy czym koszty tych badań ponoszą zainteresowani udziałem w kursie kwalifikacyjnym.

Część teoretyczna kursu obejmuje 152 godziny lekcyjne i trwa około 4 miesiące. Zajęcia realizowane są, co dwa tygodnie w systemie weekendowym
(piątek 4 godziny lekcyjne, sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych).

Po zakończeniu zajęć teoretycznych każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do realizacji zajęć w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy
(2 godziny teorii oraz 5 godzin praktyki).

Część praktyczna kursu realizowana jest od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty w godzinach pracy WORD, na podstawie indywidualnie ustalanego
z każdym uczestnikiem kursu harmonogramu zajęć praktycznych.

Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest 100% udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego w zakresie wszystkich przedmiotów objętych nauczaniem.

Uprawnienia egzaminatora państwowego otrzymuje absolwent kursu, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu weryfikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2021 (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2023 poz. 2659).

Więcej informacji można uzyskać:

 • dzwoniąc w godz. 730 – 1515 pod numer tel. 95 732 29 90,
 • pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl
 • osobiście w siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 C