Forma prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. jest samorządową, wojewódzką osobą prawną, utworzoną 01.01.1998r. przez Wojewodę Gorzowskiego (Zarządzenie Nr 157/97 Wojewody Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 1997 r.). Działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.  poz. 1137) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu wprowadzonego Uchwałą Nr LV/827/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Organizacja

  1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.
  2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, w porozumieniu z Departamentem Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
  3. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne i stanowiska:
Dyrektor – Grzegorz Duszkiewicz – kontakt przez sekretariat – tel. 95 725 76 44, e-mail: sekretariat@wordgorzow.pl
 
 Kierownik Wydziału Administacyjno-Gospodarczego 
    – Z-ca Kierownika Wydziału. Kadry i płace, tel. 95 732 65 14, e-mail: szymkowiak@wordgorzow.pl
    – Informatyk tel.: 95 732 65 25, e-mail: informatyk@wordgorzow.pl
    – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i BHP, tel. 95 732 65 15, e-mail: r.fryszkowska@wordgorzow.pl
    – Stanowisko ds. utrzymania i obsługi technicznej Ośrodka i P-poż. tel. 95 732 65 19, e-mail: p.slomian@wordgorzow.pl
    – Konserwatorzy, pracownicy gospodarczy,
    – Sprzątaczki.
 
Kierownik Wydziału Egzaminacyjno-Szkoleniowego, Egzaminator Nadzorujący – Jacek Miasojed tel. 95 732 65 11,
   – Z-ca Kierownika Wydziału.  Stanowisko ds. organizacji obsługi klienta, tel. 95 732 65 16, e-mail: b.zylinska@wordgorzow.pl
   – Koordynator, Za-ca Egzaminatora Nadzorującego, tel. 95 732 65 10, e-mail: m.gluszko@wordgorzow.pl
   – Egzaminatorzy,
   – Stanowiska ds. organizacji i rozliczania egzaminów, tel. 95 732 66 59, e-mail: boi@wordgorzow.pl
   – Stanowisko ds. szkoleń i BRD, tel. 95 732 29 90, e-mail: szkolenia@wordgorzow.plbrd@wordgorzow.pl
   – Sekretariat, tel. 95 725 76 44, e-mail: sekretariat@wordgorzow.pl
 
Sekcja Finansowa. Główny Księgowy – Krzysztof Napiórkowski, tel. 95 732 65 21, e-mail: k.napiorkowski@wordgorzow.pl
   – Stanowisko ds. księgowości, tel. 95 732 65 22, e-mail: a.dabrowska@wordgorzow.pl
   – Kasa, tel. 95 732 65 24, e-mail: kasa@wordgorzow.pl
 
Inspektor Ochrony Danych – Waldemar Kaak  e-mail: iod@wordgorzow.pl
   
Pełnomocnik SZJ – Beata Żylińska e-mail: b.zylinska@wordgorzow.pl