KURS PODSTAWOWY DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW kat. A, B prawa jazdy .

 • zajęcia teoretyczne – 130 godzin
 • zajęcia praktyczne – co najmniej 85 godzin.

Wymagane dokumenty:

 1. Prawo jazdy kat. A posiadane przez okres co najmniej 2 lat, dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 2. Prawo jazdy kat. B posiadane przez okres co najmniej 2 lat, dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 3. Ważne orzeczenia:
  • 1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
  • 2) o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 4. Informacja z rejestru sądowego potwierdzająca niekaralność za:
  • a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 5. Wypełniona karta zgłoszenia na kurs.
 6. Dowód wpłaty .

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2021 (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1885 ze zm.).

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz. 7:30 – 15:15 pod numer tel. 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 C