SUGERUJEMY,
aby przed zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu zmniejszającym punkty karne, kontaktując się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Komendą Wojewódzką Policji, sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych oraz termin w jakim się przedawniają.
Jednocześnie przypominamy o konieczności uregulowania należności mandatowych.

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym po 17 września 2023 roku osoby, znajdujące się w ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi motorowerami oraz tramwajami, naruszające przepisy ruchu drogowego, będą mogły nie częściej niż raz na 6 miesięcy, na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu zmniejszającym liczbę posiadanych punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Szkolenie realizowane jest w trakcie jednego dnia (w sobotę lub niedzielę), w grupach nieprzekraczających 15 uczestników.
Program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2023 r., poz. 1897). obejmuje 8 godzin wykładów oraz zajęcia praktyczne z hamowania awaryjnego.

Jednorazowo, na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wpisanej do ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami, naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

UWAGA:
• W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
• Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
• Uczestnictwo w szkoleniu osób, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów nie powoduje zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.

Terminy szkoleń ustalone są w miarę napływu zgłoszeń.

Wymagane dokumenty :
• zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu,
• dowód osobisty (do wglądu),
• prawo jazdy (do wglądu),
• dowód dokonania opłaty.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z ważnym prawem jazdy potwierdzającym uprawnienia kat. B.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz. 7:30 – 15:15 pod numer tel. 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 C