Deklaracja dostępności https://www.wordgorzow.pl/

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wordgorzow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Kubiński.
 • E-mail: informatyk@wordgorzow.pl
 • Telefon: 95 732 65 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku stanowią barierę architektoniczną dla osób poruszających się na wózkach. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak pochylni, platform, informacji głosowych. W planach modernizacji Ośrodka jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na potrzeby osób niepełnosprawnych na elewacji budynku został zainstalowany przycisk przywoławczy.
Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
WORD w Gorzowie Wlkp. nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Aby skutecznie komunikować się z naszym Ośrodkiem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
– napisać pismo na adres Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp,
– wysłać e-mail na adres: sekretariat@wordgorzow.pl
– skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 95 725 76 44.
Egzamin teoretyczny dla kategorii B prawa jazdy, zdawany w języku polskim, dostępny jest z tłumaczem języka migowego wyświetlanym podczas egzaminu na monitorze. Aby móc odbyć egzamin w takiej formie kandydat, przy zapisie na wybrany termin egzaminu, powinien poinformować o tym pracownika BOI.
Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego, dla których obsługa myszki jest problemem, mogą korzystać z funkcjonalności ekranów dotykowych.
Osoby, chcące zapisać się na egzamin mogą skorzystać ze strony https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy?egzamCenter=14, dzięki czemu dokonają rezerwacji i opłaty za egzamin bez koniczności osobistej wizyty w siedzibie Ośrodka.